Bibliotekos istorija

Tikslių žinių, kada įsikūrė biblioteka, nėra. Žinoma, kad 1923 m. apskrities valdyba skyrė 240 litų penktos klasės baldams ir bibliotekai. Dar minima, kad 1927 m. pirmoji abiturientų laida iš lėšų, surinktų per ruošiamus vakarus, pirko knygas bibliotekai. Pokario metais mokyklos bibliotekos knygų skaičius siekė 6000 egz., kurių tai padaugėdavo, tai sumažėdavo. 1975 m. prijungus miesto vaikų biblioteką knygų skaičius padidėjo iki 12 000. Šiandien gimnazijos bibliotekos fonde saugome knygas, išleistas 1946, 1948, 1949 metais. Jos pažymėtos dar senuoju Mažeikių gimnazijos bibliotekos antspaudu.

Nuo 1994 m. iki 2002 m. buvusių gimnazistų dėka biblioteką pasiekdavo šie ne Lietuvoje leidžiami periodiniai leidiniai:

„Eglutė“,
„Tėviškės žiburiai“,
„Draugas“,
„National Geographic“,
Lietuvoje leidžiamas savaitraštis „Dienovidis“,
Iki šiol gaunamas „Tėviškės žiburiai“.

 

2001 m. vasarą padidinus bibliotekos naudingą plotą, įrengus kompiuterių bei tyliąją skaityklas, keitėsi ir bibliotekos vaidmuo ugdymo procese, sudarytos sąlygos moksleivių saviraiškai, savarankiškam darbui, informacinių įgūdžių ugdymui, darbui prie kompiuterių.

2000–2008 m. bibliotekoje veikė 5–8 klasių būrelis „Biblioteka ir informacijos paieška“. Moksleiviai buvo mokomi ieškoti informacijos skaitykloje esančiuose enciklopedijose, žodynuose, žinynuose, susipažino su bibliografijos pagrindais, padėdavo rengti knygų parodas, dalyvaudavo konkursuose, viktorinose.

2008 m. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti Mažeikių r. laikraštis „Santarvė“ kartu su radijo stotimi „Ventus“ organizavo konkursą „Aš – už knygą“. Tris popietes gimnazijos skaitykloje komandos varžėsi tarpusavyje, kuri geriau ir greičiau suras atsakymą (į per radiją paskelbtą klausimą) enciklopedijose, žodynuose, knygose. Suradus atsakymą, reikėjo skambinti į radijo stotį „Ventus“. Mūsų gimnazijos komanda nugalėjo visuose turuose. Buvo smagu stebėti daugybėje enciklopedijų azartiškai atsakymo ieškančius mokinius, jų žaidimo jaudulį ir nuoširdų jų džiaugsmą laimėjus. Mokiniai gavo kvietimus į spaudos ir knygos šventę boulinge, o bibliotekai atiteko simbolinis prizas ir 400 litų vertės kuponas knygoms įsigyti.

 


Nuo 2005 m. kasmet su ištikimiausias knygų mylėtojais lankomės knygų mugėse.